„Kluczem do sukcesu - Aktywizacja zawodowa”

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

 

 

O projekcie:

 

„Kluczem do sukcesu - AKTYWIZACJA ZAWODOWA !”

 

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 

8 Oś Priorytetowa Rynek pracy,

 

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,

 

 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 

Okres realizacji projektu: od 2016-06-01 r.  do 2017-11-30 r.

 

Celem głównym projektu jest: rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno- zawodowej oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu (UP), opracowanie dla UP kompleksowej, spójnej i zindywidualizowanej ścieżki aktywizacji zawodowej, nabycie kompetencji "miękkich", nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy oraz nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, przez 100 UP (w tym 60 kobiet), co przełoży się na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. UP (osób bezrobotnych): osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), osób powyżej 50 r.ż. oraz osób  niepełnosprawnych z terenu powiatów objętych projektem, tj. gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego (woj. małopolskie) w okresie: 01.06.2016 r. - 30.11.2017 r.

 

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany jest do  osób bezrobotnych (60 Kobiet, 40 Mężczyzn)  w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie (zgodnie z kc) na obszarze województwa małopolskiego, powiaty: gorlicki, nowosądecki oraz tarnowski.

Szczegółową Grupę Docelową stanowi:

-58 os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), tzn. osoby bez formalnego wykształcenia,  z wykształceniem:
a) na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym,

b) na poziomie szkoły średniej - wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe,

-30 os. powyżej 50 r. życia,

-12 Osób Niepełnosprawnych.

W tym:

- 12 UP (12 % UP) to osoby opiekujące się os. zależnymi.

 

Osoby bezrobotne  - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Są to zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne we właściwych Powiatowych Urzędach Pracy jak i nie zarejestrowane.

 

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 

- bierni zawodowo,

- studenci studiów stacjonarnych.

 

Przewidywane formy wsparcia:

 

1. Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjno – zawodowej UP oraz opracowanie IPD,

 

2. Pośrednictwo pracy,

 

3. Wsparcie Trenera Rynku Pracy/Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,

 

4. Indywidualne  poradnictwo zawodowe,

 

5. Poradnictwo psychologiczne,

 

6. Poradnictwo grupowe z zakresu organizacji i opieki nad osobami zależnymi,

 

7. Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty "Kompetencje społeczne i rynek pracy,

 

8. Szkolenia zawodowe,

 

9. Staże,

 

10. Subsydiowane zatrudnienie

 

Wsparcie dodatkowe:

 

1. Catering, % -towy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe,

2. Badania lekarski, stypendia szkoleniowe, itkd.

 

Planowane efekty/rezultaty:

 

-  Podjęcie zatrudnienia przez min. 38 UP.

 

-   Realizacja 50 staży * 7 miesięcy.

 

-   Realizacja 8 subsydiowanych zatrudnień.

 

Wartość projektu: 1 995 503,18 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 696 177,70 PLN

 

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem